شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ سلام *1- کدام يک از شما آماده ي مردن هستيد؟ 2- براي عالم بعد از مرگ برنامه اي داريد؟ 3 - مرگ براي شما چه حالي دارد؟* هر سؤال را جواب مي دهيد، شماره پاسختان به همان بخورد.
1_آماده نيستم.2_کلّي برنامه دارم.3_فارغ شدن از دار مِحَن.راحت شدن.رسيدن به خدا
نيستم... ندارم... ترس
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top