شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
شعري که امروز سرودم
خيلي سرم شلوغ است
اما در اين شلوغي کار، شعر گفتن سخت است و جالب
عکس تزييني است
احسنت
http://p21.blogsky.com/ حوزه استخدام و علوم و تحقيقات دانشگاهي کشور
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top